English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

RAZISKAVA: Potrebe, zmožnosti in stališča starejših ljudi v Sloveniji

O raziskavi v Kakovostni starosti

Najnovejši rezultati

 

Ksenija Ramovš (2014). Medgeneracijsko sožitje in sloidarnost. V: Kakovostna starost, letnik 16, št. 4, str. 3-33.

 Celoten članek (pdf)

 

Blaž Švab (2013). Spremljanje medijev in kulture. V: Kakovostna starost, letnik 16, št. 3, str. 26-32.

 Celoten članek (pdf)

 

Maja Rant (2013). Prostovoljsko druženje s starim človekom. V: Kakovostna starost, letnik 16, št. 3, str. 19-25.

 Celoten članek (pdf)

 

Maja Rant (2013). Sobivanje in samovanje v starosti. V: Kakovostna starost, letnik 16, št.1, str 3-12

 Celoten članek (pdf)

 

Povzetek (SLO)

Summary of findings (EN)

Sommaire des constatations (FR)

 

 

 

 

 


 

 

Politične spodbude in pereče družbene potrebe po letu 2000 naglo stopnjujejo gerontološko in medgeneracijsko raziskovanje. Najpomembnejše so obsežne mednarodne multidisciplinarne longitudinalne raziskave staranja, v katere pa Slovenija zaenkrat še ni vključena. Prizadevanje po celoviti gerontološko-medgeneracijski raziskavi v Sloveniji smo začeli uresničevati v letu 2008 z raziskavo Stališča, potrebe in zmožnosti, ki jih imajo prebivalci RS, stari 50 let in več, na področju zdravja in socialnega funkcioniranja. Pridobitev pristnih informacij o potrebah, zmožnostih in stališčih starejših ljudi v Sloveniji je izrednega pomena za zdravstveno, socialno in druge stroke, ki neposredno delajo s starejšimi ljudmi, prav tako pa za politiko pri odgovarjanju na izziv starajoče se družbe. Izhodišča raziskave so celostna antropološka podoba človeka v njegovi telesni, duševni, duhovni, socialni in razvojni razsežnosti, kar pomeni interdisciplinarni in intersektorski pristop.

Jesen življenja

Izhodišča

Pri pripravi koncepta, raziskovalnih orodij in izvedbi raziskave so nas vodila tri izhodišča.

  1. Raziskovati interdisciplinarno z upoštevanjem celovitega človeka v vseh šestih razsežnostih: telesni, ki poleg organizma vključuje tudi zunanje materialne pogoje za življenje; duševni s kognicijo, emocionalnostjo, spominom in vedenjem; duhovni z osebno svobodo izbire in odgovornostjo za svoje odločitve; socialni s celotnim medčloveškim sožitjem na mikro in makro ravni; razvojni, ki obsega človekovo vseživljenjsko učljivost in njegovo predajanje spoznanj in izkušenj drugim; ter bivanjski z voljo do smisla v posamezni življenjski situaciji in celoti življenja.[1] Celostno antropološko izhodišče je narekovalo raziskavi tudi uravnoteženo gledanje na človekove lastnosti, potrebe in zmožnosti. Antropološka stalnica pri raziskovanju staranja na Inštitutu Antona Trstenjaka je neločljiva povezanost med kakovostjo staranja in sožitja med vsemi tremi generacijami. Poleg celovite interdisciplinarnosti je izhodišče in namen raziskave tudi intersektorski pristop k nalogam v zvezi s staranjem in sožitjem generacij; teh nalog ne more nihče dojeti ali rešiti sam: ne znanost, ne politika (še tem manj samo socialni, zdravstveni, gospodarski ali kak drug vladni resor), ne posamezna država, ne civilna združenja, ne religije, ne družine, ne posamezniki, ampak samo vsi skupaj. Raziskovalni podatki o stanju, potrebah, zmožnostih in možnostih starejših morajo biti za vse te ustrezni in vsem dostopni.
  2. Izhodišče za izbiro raziskovalne vsebine so bile potrebe, zmožnosti in možnosti ljudi, kakor jih doživljajo sami v današnjih življenjskih razmerah, ter njihova stališča do zdravstva, socialne oskrbe v onemoglosti, sožitja, njihovih socialnih mrež in drugih stvari, ki so pomembne za kakovostno staranje in krepitev medgeneracijske solidarnosti. Ugotavljanje tega stanja naj poteka ciljno za konkretne potrebe političnega načrtovanja in ukrepanja, za potrebe strokovnega razvoja ter za potrebe posameznikov, družin in civilnih organizacij.
  3. Metodično izhodišče je bilo zbirati raziskovalne podatke do skrajnih možnosti kakovostno z osebnim terenskim anketiranjem reprezentativnega vzorca slovenskega prebivalstva, ki je staro 50 let in več. Pri pripravi, izvedbi in interpretaciji raziskave se naslanjati na spoznanja tujih sorodnih raziskav in izvesti raziskavo tako, da bodo naši rezultati z njimi primerljivi.

Cilji

Na osnovi teh izhodišč je imela raziskava naslednje cilje:

  1. ugotoviti socialne in zdravstvene potrebe, ki jih čutijo prebivalci Slovenije, ki so stari 50 let in več;
  2. ugotoviti njihove zmožnosti na področju krepitve vseh razsežnosti osebnega zdravja in socialne blaginje, še posebej medgeneracijskega sožitja z mlajšima generacijama;
  3. ugotoviti njihova stališča in pričakovanja do zdravstvenih in socialnih storitev ter javnih služb na tem področju.


[1] Ramovš Jože (2003). Kakovostna starost. Socialna gerontologija in gerontagogika. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in SAZU, str. 63-179.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povzetek (SLO): 

Summary of findings (EN):

Sommaire des constatations (FR):

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje