English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 16, številka 2
Kakovostna starost logotip

Vodič po idejah načrtovanja in izvajanja medgeneracijskih programov

Avtor: Slavica Valenčak, datum: 28.6.2013

Almeida Pinto Theresa ur., 2009. Vodič po idejah načrtovanja in izvajanja medgeneracijskih projektov. Skupaj včeraj, danes in jutri. V: http://www.matesproject.eu/GUIDE_21_versions/Slovenian.pdf (sprejem 15. 3. 2013)

Alexandre Kalache v predgovoru navaja, da bo v naslednjih štirih desetletjih starejše prebivalstvo naraslo na dve milijardi. Prav tako se spreminja družba, v kateri živimo. Globalizacija, urbanizacija, mednarodna migracija, padanje natalitete, vključevanje žensk v delovno silo itd. so dejavniki, ki predstavljajo aktivno staranje kot izziv. Izziv pa je tudi spremenjen status starejših oseb, saj nimajo okoli sebe tolikšne podpore sorodnikov, na drugi strani pa imajo boljšo socialno in zdravstveno oskrbo, več ugodnosti in višje dohodke. Od družbe se v teh časih nujno zahteva solidarnost, ki je pogoj, da je staranje pozitivna izkušnja. Medgeneracijska solidarnost je prepoznana kot pomembnost in kot potreba v skoraj vseh mestih, ki so vključena v projekt Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta.

Sodobna literatura nakazuje, da lahko medgeneracijsko učenje prispeva k izravnavanju neskladnosti med mladimi in starimi in je sredstvo za zvišanje medgeneracijske solidarnosti. V nadaljevanju priročnika so opisani številni projekti, ki jih je do danes financirala Evropska komisija, katerih splošni cilj je povezovati ljudi različnih starosti, spodbujati večje razumevanje in spoštovanje med generacijami, saj le-to lahko pripomore k oblikovanju bolj povezanih skupnosti. Medgeneracijska dejavnost pomembno prispeva k ciljem usmeritve Evropske komisije za vseživljenjsko učenje. To se kaže v povečanem sodelovanju in vključitvi, solidarnosti, aktivnem državljanstvu, osebnem razvoju, kvaliteti učenja in zaposljivosti.

Različna področja interaktivnosti medgeneracijskih dejavnosti so naslednja:

-         učenje drug od drugega,

-         pomoč in podpora drug drugemu,

-         skupno življenje,

-         skupna izkušnja, odpiranje prostorov za sodelovanje,

-         skupno igranje in nastopanje.

Spodaj opisani primeri delujejo v različnih partnerskih sporazumih, v različnih okoljih, na različnih področjih interakcije in učenja, na različnih nivojih ter nagovarjajo skupne izzive evropske družbe.

Generacije se učijo druga od druge

Projekt si prizadeva za dvig medgeneracijskega sodelovanja pri usposabljanju in sodelovanju na trgu dela. Trend, ki se pojavlja v Evropi, je umik starejših delavcev s trga dela in pomanjkanje mladih delavcev, zaradi česar prihaja do zmanjšanja usposobljene delovne sile. Cilj projekta je zlasti dvig zavedanja o pomembnosti trajne izmenjave znanja med mladimi in starejšimi delavci. Začel se je z raziskavo in zbiranjem primerov dobre prakse, nato so analizirali zahteve v različnih gospodarskih družbah in organizacijah, na koncu pa so izdelali nov model učenja in poučevanja.

Generacije si pomagajo in se podpirajo (Švica)

Mladina z vplivom je projekt sodelovanja v skupnosti, kjer mladina z vplivom integrira mlade ljudi v družbo, izboljšuje dobro počutje in zdravje, pomaga jim pri istovetenju z njihovo lokalno skupnostjo, izboljšuje vzpostavljanje odnosa med generacijami in krepi spoštovanje in strpnost. Projekt je prvič bil izveden leta 1998 in se je v desetih letih razvil v nacionalni projekt, saj je vanj vključenih 70 občin. Cilj projekta je doseči boljšo vključenost mladih ljudi v razvoj skupnosti, jim dati moč soodločanja in gojiti pozitivno podobo skupnosti, v kateri živijo mladi. Za uspeh projekta je bistven dialog med generacijami, saj mladi prispevajo z dobrimi idejami, ostali pa z veščinami in potrebnimi kontakti. Na ta način se krepi vzajemno razumevanje.

Generacije živijo skupaj (Španija)

Medgeneracijski program Živeti in živeti skupaj je program delitve domovanja, ki združuje nekatere starejše meščane, ki živijo sami, in mlade študente. Na eni stari podpira razvoj vrednot, kot so solidarnost, vzajemnost, tolerantnost in spoštovanje drugih, na drugi strani pa podpira starejše ljudi, da ostanejo v svojih domovih. Projekt se izvaja v 27 španskih mestih in 34 univerzitetnih središčih ter deluje pod nadzorom strokovne skupine psihologov in socialnih delavcev. Gre za udeležbo dveh generacij: 1. starejši od 60 let, ki živijo sami in bi radi delili stanovanje s študentom, kateremu nudijo ustrezno in brezplačno nastanitev in 2. študenti mlajši od 30 let, ki so vpisani na univerzo in v zameno za nastanitev nudijo starejšim družbo ter se strinjajo, da bodo ponoči ostajali doma. Obema skupinama nudijo podporo strokovnjaki, ki poiščejo pare na podlagi osebnostnih lastnosti in skupnih interesov. Par spremljajo v enomesečnem poskusnem skupinskem bivanju, ki se zaključi s sklenjenim dogovorom o sobivanju.

Enkrat mesečno uslužbenec programa obišče starejšo osebo na domu in se z njo pogovarja. Spori se rešujejo z dialogom, refleksijo, pogajanjem in spravo, kar zahteva strpnost obeh strani. Pri izvedbi je pomemben pozitiven odnos svojcev do projekta, kajti le-ti nudijo pomoč pri določenih opravilih (npr. v primeru zdravstvenih težav starejše osebe).

Experimentcity (Nemčija: Berlin)

Gre za uporabo pristopa »od spodaj navzgor«, ki vključuje civilno družbo in lokalne vire, ki podpirajo trajnostni urbani razvoj skozi kulturo in ustvarjalnost. Metoda je usmerjena v prestavljanje trajnostnega razvoja iz teorije v prakso s tem, da dopušča sprostitev velikemu in neraziskanemu potencialu praznih območij in stavb Berlina za socialne, kulturne ali ekološke namene. Ta iniciativa goji sodelovanje med različnimi ustvarjalci, ki izboljšujejo kvaliteto mestnega življenja. Poudarek je na miselnosti, kako iz manj narediti več ter kako vključiti in opolnomočiti civilno družbo v oblikovanju in skrbi za urbane prostore. V okviru projekta je vsako leto organiziran forum za razpravo, mreženje in raziskovanje inovativnih pristopov.

Medgeneracijski projekt vrtnarjenja (Anglija)

Projekt Parcela Grassmoor je medgeneracijski projekt vrtnarjenja v Derbyshieru v Angliji, ki promovira zdravo življenje in dobro počutje na kreativen način – z razvijanjem vrtnarskih veščin. V projekt je vključenih 127 šol in otroški center. Učenci vsak teden delajo s člani društva na parceli poleg šole, enkrat tedensko pa se pogovarjajo o nalogah za tekoči teden. Poleg skrbi za lasten vrt obiskujejo tudi druge vrtove z namenom spoznavanja tudi drugih pridelkov. Šola organizira učne ure na temo zdrave prehrane in koristi redne vadbe. Razviti model je zahteval vključitev vseh generacij, ki bi sodelovale v oblikovanju parcel in sajenju v vseh letnih časih. Sadje in zelenjavo pa bi otroci odnesli domov ali pa bi se porabila v šolski kuhinji. Zdrava prehrana in vadba sta sestavna dela projekta. Projekt pomaga ohranjati medgeneracijska razmerja izven družine, spodbuja zdrav način življenja, izboljšuje zdravje in počutje, teži k večji povezanosti v skupnosti in zmanjšuje debelost pri vseh generacijah.

Pol-pol (Italija)

Cilj projekta je spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva in mednarodnega prostovoljskega dela kot učinkovitega načina neformalnega izobraževanja in socializacije za večjo solidarnost, strpnost in trajnostni razvoj po Evropi. V okviru projekta so bila organizirana usposabljanja, na katerih so mladi in starejši prostovoljci pridobili vse potrebne informacije o celotnem obsegu mednarodnega prostovoljskega dela. Sestavili so medgeneracijske time, ki so izdelali promocijski material ter v Italiji organizirali pet lokalnih srečanj, ki so jih izvedli prostovoljci. Ključ za uspešno medgeneracijsko prostovoljsko delo je vključitev mlajših in starejših prostovoljcev že v sam začetek razvoja projekta. Medgeneracijski konflikt, ki je pogosto prisoten med starši in otroki, zunaj družin ponavadi izgine.

Generacije se igrajo, igrajo in nastopajo skupaj (Nemčija)

Gre za državno tekmovanje Video generacij, ki predstavlja raznolikost avtentičnih življenjskih slogov mladih in starejših ljudi, njegov cilj pa je zmanjševanje tabujev, stereotipov in predsodkov. Namen tekmovanja je združitev mlajše in starejše generacije, pospeševanje izmenjav in učnih procesov med generacijami. Pedagoški namen projekta je identificirati skupno in odkriti, da so razlike lahko vzajemno koristne. Projekt naj bi zajel mlade do 25. leta in starejše nad 50 leti starosti, ki sodelujejo in skupaj posnamejo filme z biografsko tematiko. Obe generaciji sta navdušeni za izmenjavo pogledov na umetniške produkcije in različne življenjske sloge. Najboljši filmi so predstavljeni na letnem Nacionalnem video festivalu.

V priročniku so na kratko predstavljene tudi smernice za izvedbo medgeneracijskih projektov in osrednja načela medgeneracijske prakse. Medgeneracijska praksa ima namen združiti ljudi v vzajemno koristnih aktivnostih, ki pomagajo k rasti razumevanja in spoštovanja med različnimi generacijami.

V priročniku so našteta osrednja načela, ki so pomembna pri osvajanju medgeneracijskih pristopov.

  1. Vzajemne in recipročne koristi: vse sodelujoče generacije imajo korist.
  2. Sodelovanje: uspešna medgeneracijska praksa temelji na sodelovanju med generacijami, kjer predstavniki vseh treh generacij sooblikujejo program.
  3. Pridobitve: medgeneracijska praksa temelji na pridobitvah, obogatitvah. Različnim generacijam pomaga odkriti njihovo moč in nato na vseh na teh pridobitvah gradi uspehe, razumevanje in vzajemno spoštovanje.
  4. Dobro načrtovano: medgeneracijske prakse spodbujajo zavest o ustvarjanju pozitivnih sprememb.
  5. Kulturna obarvanost: projekti po Evropi so raznoliki in prilagojeni lokalnemu okolju.
  6. Okrepitev vezi v družbi in promoviranje aktivnega državljanstva: medgeneracijska praksa promovira dolžnosti povezovanja in sodelovanja ljudi vseh generacij.
  7. Izzivi starosti: medgeneracijska praksa je priskrbela mehanizem za vse generacije, da se srečujejo, sodelujejo, skupaj delajo in raziskujejo.
  8. Čez-disciplinarnost: medgeneracijska praksa je sredstvo in priložnost za razširitev izkušenj profesionalnih delavcev.

V priročniku je opisanih tudi devet korakov, ki pripomorejo k dobri medgeneracijski praksi. Opisani so napotki o tem, kako začeti z izvajanjem medgeneracijske prakse, koga povezati, kako pritegniti skupnost in udeležence različnih starosti, katera je najboljša metoda, kako najti finančno pomoč, kako razviti medgeneracijski program in kje najti pomembno literaturo.

Avtorji priročnika želijo prispevati k pospeševanju Medgeneracijskih projektov in skozi procese učenja in asimilacije znanja s formalnimi, neformalnimi ali naključnimi postopki povečati medgeneracijsko solidarnost na vseh življenjskih področjih.

Priporočila

Medgeneracijska solidarnost so politični in administrativni dogovori, kot so družbeni varnostni sistem, gre pa tudi za družinske in družbene solidarnosti. Medgeneracijske prakse so same po sebi potencialna stvaritev novih zaposlitvenih priložnosti in tudi novih storitev, ki jih je treba raziskati. Solidarnost med generacijami, kot podporni zid družbenega razvoja, ne more biti vsiljena z zakonom. Zato je naloga vsakega izmed nas, da vadimo in prispevamo majhen delež k človeški solidarnosti.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje