English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 20, številka 2
Kakovostna starost logotip

Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije

Avtor: Maja Rant, datum: 26.6.2017

Vsem društvom in sekcijam je skupno, da prispevajo h kakovostnemu staranju prebivalstva v svojem kraju. Z aktivnim vključevanjem v medgeneracijske skupine in v osebne družabniške pare preprečujejo osamljenost starejših ljudi, krepijo krajevne socialne mreže ter prispevajo k pridobivanju novih in h krepitvi starih dobrih navad in znanj s področij, ki doprinesejo h kakovosti življenja. K zdravemu staranju pomagajo zlasti sodobni širiteljski programi, ki jih izvajajo medgeneracijske skupine, najpogosteje je to program preprečevanja padcev v starosti. V okviru vodenja medgeneracijskih skupin in osebnih družabnikov sta poleg starejše generacije vključeni v delovanje Zveze tudi srednja in mlajša generacija, ki na tak način počasi spoznavata starost in se nanjo pripravljata.

Za delovanje posameznih društev oziroma sekcij skrbijo predsedniki društev in vodje sekcij, ki so obenem tudi organizatorji mreže. To so izobraženi prostovoljci, ki poleg vsebinskega prostovoljskega dela opravljajo še organizacijsko prostovoljsko delo, in sicer povezujejo prostovoljce v društvu oz. sekciji, vodijo intervizijske skupine, povezujejo društvo z drugimi organizacijami v kraju, se udeležujejo sestankov in usposabljanj na Inštitutu ter vodijo dokumentacijo za posamezno društvo.

Zveza medgeneracijskih društev je bila ustanovljena leta 2002. Od začetka je skrbela za medsebojno povezovanje medgeneracijskih društev, ki so vanjo vključena, in jim pomagala pri izvedbi večjih projektov. Predstavniki društev so na seji izredne skupščine Zveze decembra 2014 predlagali spremembo statusa Zveze. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za fiksne stroške (banka, računovodstvo ipd.) so predlagali, da se Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije z 31. 12. 2014 ukine kot formalna organizacija, in ob tem soglasno sprejeli sklep, da se nasledstvo Zveze prenese na Inštitut Antona Trstenjaka, ki prevzema strokovno vlogo pri nadaljevanju in razvoju poslanstva društev in njihovega povezovanja. Medgeneracijska društva, ki so povezana v Zvezo, imajo interes, da vzdržujejo in razvijajo medgeneracijsko prostovoljstvo za kakovostno staranje, Inštitut pa ima glede na svoje gerontološko-medgeneracijsko poslanstvo interes, da jih pri tem strokovno podpira. Od tedaj deluje Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka, ki organizira redna izobraževanja o aktualnih spoznanjih gerontologije, staranja in starosti, medgeneracijskega sožitja, prostovoljstva, vodenja skupin ter programov za aktivno, zdravo in dostojanstveno staranje, za oskrbo onemoglih in za krepitev medgeneracijske solidarnosti. Inštitut skrbi za razvoj širiteljskih prostovoljskih programov in za učno gradivo za njihovo izvajanje po društvih, vodi skupno dokumentacijo ter pridobiva domače in tuje projekte za sofinanciranje razvojnih programov na tem področju.

Pri vodenju Zveze se vključena medgeneracijska društva menjajo na pol leta. V tem času vodeče društvo v svojem kraju organizira za predstavnike vseh društev in Inštituta dogodek, ki je povezan z delovanjem društva.

V Zvezo medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije so vključena naslednja društva:

 • Medgeneracijsko društvo za zdravo življenje, kakovostno staranje in mediacijo Celje;
 • Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda;
 • Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško;
 • Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ljubljana, ki ima tudi šest sekcij, v katere so vključeni prostovoljci v krajih, kjer (še) niso ustanovili društev, to so Grosuplje, Kočevje, Litija, Loška dolina in Rečica ob Savinji ter voditelji skupin iz bežigrajske župnije v Ljubljani;
 • Medgeneracijsko prostovoljsko društvo za kakovostno staranje zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo RS;
 • Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ribnica;
 • Društvo organizatorjev socialne mreže Savinjske regije;
 • Medgeneracijsko društvo Upanje Trbovlje;
 • Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Vrhnika;
 • Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Srečno Zagorje;
 • Društvo za kakovostno starost Zimzelen Žalec.

Inštitut Antona Trstenjaka in Zveza letno organizirata več skupnih dogodkov, kjer se srečajo predstavniki društev in Inštituta. Dvakrat letno se srečamo na dogodkih, ki jih vodeče društvo organizira in se na njih predstavi, pogosto so ti dogodki tudi kulturno zelo bogati. MD Ljubljana in Inštitut vsako leto ob koncu šolskega leta organizirata medgeneracijsko srečanje prostovoljcev v Mostecu. Vsako jesen Inštitut organizira osvežitveni tečaj, ki je namenjen usposobljenim prostovoljcem, ki delajo prostovoljsko že več let.

Skupni dogodki so pomembni, ker prispevajo k ohranjanju prostovoljske kondicije in h kakovosti prostovoljskega dela ter preprečujejo izgorelost prostovoljcev.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje